Connect with us

Bíblia ALEP

Salmos 130

1 א שיר המעלות br ממעמקים קראתיך יהוה br

2 ב אדני שמעה בקולי br תהיינה אזניך קשבות– לקול תחנוני br

3 ג אם-עונות תשמר-יה– אדני מי יעמד br

4 ד כי-עמך הסליחה– למען תורא br

5 ה קויתי יהוה קותה נפשי ולדברו הוחלתי br

6 ו נפשי לאדני– משמרים לבקר שמרים לבקר br

7 ז יחל ישראל אל-יהוה כי-עם-יהוה החסד והרבה עמו פדות br

8 ח והוא יפדה את-ישראל– מכל עונתיו

Continuar Lendo