Connect with us

Bíblia ALEP

Salmos 149

1 א הללו-יה br שירו ליהוה שיר חדש תהלתו בקהל חסידים br

2 ב ישמח ישראל בעשיו בני-ציון יגילו במלכם br

3 ג יהללו שמו במחול בתף וכנור יזמרו-לו br

4 ד כי-רוצה יהוה בעמו יפאר ענוים בישועה br

5 ה יעלזו חסידים בכבוד ירננו על-משכבותם br

6 ו רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם br

7 ז לעשות נקמה בגוים תוכחות בלאמים br

8 ח לאסר מלכיהם בזקים ונכבדיהם בכבלי ברזל br

9 ט לעשות בהם משפט כתוב– הדר הוא לכל-חסידיו br הללו-יה

Continuar Lendo