Connect with us

Bíblia ALEP

Salmos 148

1 א הללו-יה br הללו את-יהוה מן-השמים הללוהו במרומים br

2 ב הללוהו כל-מלאכיו הללוהו כל-צבאו br

3 ג הללוהו שמש וירח הללוהו כל-כוכבי אור br

4 ד הללוהו שמי השמים והמים אשר מעל השמים br

5 ה יהללו את-שם יהוה כי הוא צוה ונבראו br

6 ו ויעמידם לעד לעולם חק-נתן ולא יעבור br

7 ז הללו את-יהוה מן-הארץ– תנינים וכל-תהמות br

8 ח אש וברד שלג וקיטור רוח סערה עשה דברו br

9 ט ההרים וכל-גבעות עץ פרי וכל-ארזים br

10 י החיה וכל-בהמה רמש וצפור כנף br

11 יא מלכי-ארץ וכל-לאמים שרים וכל-שפטי ארץ br

12 יב בחורים וגם-בתולות זקנים עם-נערים br

13 יג יהללו את-שם יהוה– כי-נשגב שמו לבדו br הודו על-ארץ ושמים br

14 יד וירם קרן לעמו תהלה לכל-חסידיו– br לבני ישראל עם קרבו br הללו-יה

Continuar Lendo