Connect with us

Bíblia ALEP

Salmos 97

1 א יהוה מלך תגל הארץ ישמחו איים רבים br

2 ב ענן וערפל סביביו צדק ומשפט מכון כסאו br

3 ג אש לפניו תלך ותלהט סביב צריו br

4 ד האירו ברקיו תבל ראתה ותחל הארץ br

5 ה הרים–כדונג נמסו מלפני יהוה מלפני אדון כל-הארץ br

6 ו הגידו השמים צדקו וראו כל-העמים כבודו br

7 ז יבשו כל-עבדי פסל– המתהללים באלילים br השתחוו-לו כל-אלהים br

8 ח שמעה ותשמח ציון ותגלנה בנות יהודה– br למען משפטיך יהוה br

9 ט כי-אתה יהוה עליון על-כל-הארץ br מאד נעלית על-כל-אלהים br

10 י אהבי יהוה שנאו-רע br שמר נפשות חסידיו מיד רשעים יצילם br

11 יא אור זרע לצדיק ולישרי-לב שמחה br

12 יב שמחו צדיקים ביהוה והודו לזכר קדשו

Continuar Lendo