Connect with us

Bíblia ALEP

Salmos 71

1 א בך-יהוה חסיתי אל-אבושה לעולם br

2 ב בצדקתך תצילני ותפלטני הטה-אלי אזנך והושיעני br

3 ג היה לי לצור מעון לבוא– תמיד צוית להושיעני br כי-סלעי ומצודתי אתה br

4 ד אלהי–פלטני מיד רשע מכף מעול וחומץ br

5 ה כי-אתה תקותי אדני יהוה מבטחי מנעורי br

6 ו עליך נסמכתי מבטן–ממעי אמי אתה גוזי בך תהלתי תמיד br

7 ז כמופת הייתי לרבים ואתה מחסי-עז br

8 ח ימלא פי תהלתך כל-היום תפארתך br

9 ט אל-תשליכני לעת זקנה ככלות כחי אל-תעזבני br

10 י כי-אמרו אויבי לי ושמרי נפשי נועצו יחדו br

11 יא לאמר אלהים עזבו רדפו ותפשוהו כי-אין מציל br

12 יב אלהים אל-תרחק ממני אלהי לעזרתי חישה (חושה) br

13 יג יבשו יכלו שטני נפשי יעטו חרפה וכלמה–מבקשי רעתי br

14 יד ואני תמיד איחל והוספתי על-כל-תהלתך br

15 טו פי יספר צדקתך–כל-היום תשועתך כי לא ידעתי ספרות br

16 טז אבוא–בגברות אדני יהוה אזכיר צדקתך לבדך br

17 יז אלהים למדתני מנעורי ועד-הנה אגיד נפלאותיך br

18 יח וגם עד-זקנה ושיבה– אלהים אל-תעזבני br עד-אגיד זרועך לדור לכל-יבוא גבורתך br

19 יט וצדקתך אלהים עד-מרום br אשר-עשית גדלות אלהים מי כמוך br

20 כ אשר הראיתנו (הראיתני) צרות רבות– ורעות br תשוב תחינו (תחיני) ומתהמות הארץ תשוב תעלני br

21 כא תרב גדלתי ותסב תנחמני br

22 כב גם-אני אודך בכלי-נבל– אמתך אלהי br אזמרה לך בכנור– קדוש ישראל br

23 כג תרננה שפתי כי אזמרה-לך ונפשי אשר פדית br

24 כד גם-לשוני– כל-היום תהגה צדקתך br כי-בשו כי-חפרו מבקשי רעתי

Continuar Lendo