Connect with us

Bíblia ALEP

Salmos 103

1 א לדוד ברכי נפשי את-יהוה וכל-קרבי את-שם קדשו br

2 ב ברכי נפשי את-יהוה ואל-תשכחי כל-גמוליו br

3 ג הסלח לכל-עונכי הרפא לכל-תחלואיכי br

4 ד הגואל משחת חייכי המעטרכי חסד ורחמים br

5 ה המשביע בטוב עדיך תתחדש כנשר נעוריכי br

6 ו עשה צדקות יהוה ומשפטים לכל-עשוקים br

7 ז יודיע דרכיו למשה לבני ישראל עלילותיו br

8 ח רחום וחנון יהוה ארך אפים ורב-חסד br

9 ט לא-לנצח יריב ולא לעולם יטור br

10 י לא כחטאינו עשה לנו ולא כעונתינו גמל עלינו br

11 יא כי כגבה שמים על-הארץ– גבר חסדו על-יראיו br

12 יב כרחק מזרח ממערב– הרחיק ממנו את-פשעינו br

13 יג כרחם אב על-בנים– רחם יהוה על-יראיו br

14 יד כי-הוא ידע יצרנו זכור כי-עפר אנחנו br

15 טו אנוש כחציר ימיו כציץ השדה כן יציץ br

16 טז כי רוח עברה-בו ואיננו ולא-יכירנו עוד מקומו br

17 יז וחסד יהוה מעולם ועד-עולם– על-יראיו br וצדקתו לבני בנים br

18 יח לשמרי בריתו ולזכרי פקדיו לעשותם br

19 יט יהוה–בשמים הכין כסאו ומלכותו בכל משלה br

20 כ ברכו יהוה מלאכיו br גברי כח עשי דברו לשמע בקול דברו br

21 כא ברכו יהוה כל-צבאיו– משרתיו עשי רצונו br

22 כב ברכו יהוה כל-מעשיו– בכל-מקמות ממשלתו br ברכי נפשי את-יהוה

Continuar Lendo