Connect with us

Bíblia ALEP

Salmos 9

1 א למנצח על-מות לבן מזמור לדוד br

2 ב אודה יהוה בכל-לבי אספרה כל-נפלאותיך br

3 ג אשמחה ואעלצה בך אזמרה שמך עליון br

4 ד בשוב-אויבי אחור יכשלו ויאבדו מפניך br

5 ה כי-עשית משפטי ודיני ישבת לכסא שופט צדק br

6 ו גערת גוים אבדת רשע שמם מחית לעולם ועד br

7 ז האויב תמו חרבות–לנצח וערים נתשת–אבד זכרם המה br

8 ח ויהוה לעולם ישב כונן למשפט כסאו br

9 ט והוא ישפט-תבל בצדק ידין לאמים במישרים br

10 י ויהי יהוה משגב לדך משגב לעתות בצרה br

11 יא ויבטחו בך יודעי שמך כי לא-עזבת דרשיך יהוה br

12 יב זמרו–ליהוה ישב ציון הגידו בעמים עלילותיו br

13 יג כי-דרש דמים אותם זכר לא-שכח צעקת עניים (ענוים) br

14 יד חננני יהוה–ראה עניי משנאי מרוממי משערי מות br

15 טו למען אספרה כל-תהלתיך בשערי בת-ציון–אגילה בישועתך br

16 טז טבעו גוים בשחת עשו ברשת-זו טמנו נלכדה רגלם br

17 יז נודע יהוה–משפט עשה בפעל כפיו נוקש רשע הגיון סלה br

18 יח ישובו רשעים לשאולה כל-גוים שכחי אלהים br

19 יט כי לא לנצח ישכח אביון תקות ענוים (עניים) תאבד לעד br

20 כ קומה יהוה אל-יעז אנוש ישפטו גוים על-פניך br [ (Psalms 9:21) כא שיתה יהוה מורה–להם ידעו גוים–אנוש המה סלה ]

Continuar Lendo