Connect with us

Bíblia ALEP

Salmos 94

1 א אל-נקמות יהוה אל נקמות הופיע br

2 ב הנשא שפט הארץ השב גמול על-גאים br

3 ג עד-מתי רשעים יהוה עד-מתי רשעים יעלזו br

4 ד יביעו ידברו עתק יתאמרו כל-פעלי און br

5 ה עמך יהוה ידכאו ונחלתך יענו br

6 ו אלמנה וגר יהרגו ויתומים ירצחו br

7 ז ויאמרו לא יראה-יה ולא-יבין אלהי יעקב br

8 ח בינו בערים בעם וכסילים מתי תשכילו br

9 ט הנטע אזן הלא ישמע אם-יצר עין הלא יביט br

10 י היסר גוים הלא יוכיח המלמד אדם דעת br

11 יא יהוה–ידע מחשבות אדם כי-המה הבל br

12 יב אשרי הגבר אשר-תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו br

13 יג להשקיט לו מימי רע– עד יכרה לרשע שחת br

14 יד כי לא-יטש יהוה עמו ונחלתו לא יעזב br

15 טו כי-עד-צדק ישוב משפט ואחריו כל-ישרי-לב br

16 טז מי-יקום לי עם-מרעים מי-יתיצב לי עם-פעלי און br

17 יז לולי יהוה עזרתה לי– כמעט שכנה דומה נפשי br

18 יח אם-אמרתי מטה רגלי חסדך יהוה יסעדני br

19 יט ברב שרעפי בקרבי– תנחומיך ישעשעו נפשי br

20 כ היחברך כסא הוות יצר עמל עלי-חק br

21 כא יגודו על-נפש צדיק ודם נקי ירשיעו br

22 כב ויהי יהוה לי למשגב ואלהי לצור מחסי br

23 כג וישב עליהם את אונם– וברעתם יצמיתם br יצמיתם יהוה אלהינו

Continuar Lendo