Connect with us

Bíblia ALEP

Salmos 113

1 א הללו-יה br הללו עבדי יהוה הללו את-שם יהוה br

2 ב יהי שם יהוה מברך– מעתה ועד-עולם br

3 ג ממזרח-שמש עד-מבואו– מהלל שם יהוה br

4 ד רם על-כל-גוים יהוה על השמים כבודו br

5 ה מי כיהוה אלהינו– המגביהי לשבת br

6 ו המשפילי לראות– בשמים ובארץ br

7 ז מקימי מעפר דל מאשפת ירים אביון br

8 ח להושיבי עם-נדיבים עם נדיבי עמו br

9 ט מושיבי עקרת הבית– אם-הבנים שמחה br הללו-יה

Continuar Lendo