Connect with us

Bíblia ALEP

Salmos 75

1 א למנצח אל-תשחת מזמור לאסף שיר br

2 ב הודינו לך אלהים–הודינו וקרוב שמך ספרו נפלאותיך br

3 ג כי אקח מועד אני מישרים אשפט br

4 ד נמגים ארץ וכל-ישביה אנכי תכנתי עמודיה סלה br

5 ה אמרתי להוללים אל-תהלו ולרשעים אל-תרימו קרן br

6 ו אל-תרימו למרום קרנכם תדברו בצואר עתק br

7 ז כי לא ממוצא וממערב ולא ממדבר הרים br

8 ח כי-אלהים שפט זה ישפיל וזה ירים br

9 ט כי כוס ביד-יהוה ויין חמר מלא מסך– ויגר מזה br אך-שמריה ימצו ישתו כל רשעי-ארץ br

10 י ואני אגיד לעלם אזמרה לאלהי יעקב br [ (Psalms 75:11) יא וכל-קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק ]

Continuar Lendo