Connect with us

Bíblia ALEP

Salmos 77

1 א למנצח על-ידיתון (ידותון) לאסף מזמור br

2 ב קולי אל-אלהים ואצעקה קולי אל-אלהים והאזין אלי br

3 ג ביום צרתי אדני דרשתי br ידי לילה נגרה–ולא תפוג מאנה הנחם נפשי br

4 ד אזכרה אלהים ואהמיה אשיחה ותתעטף רוחי סלה br

5 ה אחזת שמרות עיני נפעמתי ולא אדבר br

6 ו חשבתי ימים מקדם– שנות עולמים br

7 ז אזכרה נגינתי בלילה עם-לבבי אשיחה ויחפש רוחי br

8 ח הלעולמים יזנח אדני ולא-יסיף לרצות עוד br

9 ט האפס לנצח חסדו גמר אמר לדר ודר br

10 י השכח חנות אל אם-קפץ באף רחמיו סלה br

11 יא ואמר חלותי היא– שנות ימין עליון br

12 יב אזכיר (אזכור) מעללי-יה כי-אזכרה מקדם פלאך br

13 יג והגיתי בכל-פעלך ובעלילותיך אשיחה br

14 יד אלהים בקדש דרכך מי-אל גדול כאלהים br

15 טו אתה האל עשה פלא הודעת בעמים עזך br

16 טז גאלת בזרוע עמך בני-יעקב ויוסף סלה br

17 יז ראוך מים אלהים–ראוך מים יחילו אף ירגזו תהמות br

18 יח זרמו מים עבות–קול נתנו שחקים אף-חצציך יתהלכו br

19 יט קול רעמך בגלגל–האירו ברקים תבל רגזה ותרעש הארץ br

20 כ בים דרכך–ושביליך (ושבילך) במים רבים ועקבותיך לא נדעו br [ (Psalms 77:21) כא נחית כצאן עמך– ביד-משה ואהרן ]

Continuar Lendo