Connect with us

Bíblia ALEP

Salmos 120

1 א שיר המעלות br אל-יהוה בצרתה לי– קראתי ויענני br

2 ב יהוה–הצילה נפשי משפת-שקר מלשון רמיה br

3 ג מה-יתן לך ומה-יסיף לך– לשון רמיה br

4 ד חצי גבור שנונים עם גחלי רתמים br

5 ה אויה-לי כי-גרתי משך שכנתי עם-אהלי קדר br

6 ו רבת שכנה-לה נפשי– עם שונא שלום br

7 ז אני-שלום וכי אדבר המה למלחמה

Continuar Lendo