Connect with us

Bíblia ALEP

Salmos 16

1 א מכתם לדוד שמרני אל כי-חסיתי בך br

2 ב אמרת ליהוה אדני אתה טובתי בל-עליך br

3 ג לקדושים אשר-בארץ המה ואדירי כל-חפצי-בם br

4 ד ירבו עצבותם אחר מהרו br בל-אסיך נסכיהם מדם ובל-אשא את-שמותם על-שפתי br

5 ה יהוה מנת-חלקי וכוסי– אתה תומיך גורלי br

6 ו חבלים נפלו-לי בנעמים אף-נחלת שפרה עלי br

7 ז אברך–את-יהוה אשר יעצני אף-לילות יסרוני כליותי br

8 ח שויתי יהוה לנגדי תמיד כי מימיני בל-אמוט br

9 ט לכן שמח לבי–ויגל כבודי אף-בשרי ישכן לבטח br

10 י כי לא-תעזב נפשי לשאול לא-תתן חסידך לראות שחת br

11 יא תודיעני ארח חיים br שבע שמחות את-פניך נעמות בימינך נצח

Continuar Lendo