Connect with us

Bíblia ALEP

Salmos 15

1 א מזמור לדוד יהוה מי-יגור באהלך מי-ישכן בהר קדשך br

2 ב הולך תמים ופעל צדק ודבר אמת בלבבו br

3 ג לא-רגל על-לשנו–לא-עשה לרעהו רעה וחרפה לא-נשא על-קרבו br

4 ד נבזה בעיניו נמאס– ואת-יראי יהוה יכבד br נשבע להרע ולא ימר br

5 ה כספו לא-נתן בנשך– ושחד על-נקי לא לקח br עשה-אלה– לא ימוט לעולם

Continuar Lendo