Connect with us

Bíblia ALEP

Salmos 96

1 א שירו ליהוה שיר חדש שירו ליהוה כל-הארץ br

2 ב שירו ליהוה ברכו שמו בשרו מיום-ליום ישועתו br

3 ג ספרו בגוים כבודו בכל-העמים נפלאותיו br

4 ד כי גדול יהוה ומהלל מאד נורא הוא על-כל-אלהים br

5 ה כי כל-אלהי העמים אלילים ויהוה שמים עשה br

6 ו הוד-והדר לפניו עז ותפארת במקדשו br

7 ז הבו ליהוה משפחות עמים הבו ליהוה כבוד ועז br

8 ח הבו ליהוה כבוד שמו שאו-מנחה ובאו לחצרותיו br

9 ט השתחוו ליהוה בהדרת-קדש חילו מפניו כל-הארץ br

10 י אמרו בגוים יהוה מלך– אף-תכון תבל בל-תמוט br ידין עמים במישרים br

11 יא ישמחו השמים ותגל הארץ ירעם הים ומלאו br

12 יב יעלז שדי וכל-אשר-בו אז ירננו כל-עצי-יער br

13 יג לפני יהוה כי בא– כי בא לשפט הארץ br ישפט-תבל בצדק ועמים באמונתו

Continuar Lendo