Connect with us

Bíblia ALEP

Salmos 146

1 א הללו-יה br הללי נפשי את-יהוה br

2 ב אהללה יהוה בחיי אזמרה לאלהי בעודי br

3 ג אל-תבטחו בנדיבים– בבן-אדם שאין לו תשועה br

4 ד תצא רוחו ישב לאדמתו ביום ההוא אבדו עשתנתיו br

5 ה אשרי–שאל יעקב בעזרו שברו על-יהוה אלהיו br

6 ו עשה שמים וארץ– את-הים ואת-כל-אשר-בם br השמר אמת לעולם br

7 ז עשה משפט לעשוקים–נתן לחם לרעבים יהוה מתיר אסורים br

8 ח יהוה פקח עורים–יהוה זקף כפופים יהוה אהב צדיקים br

9 ט יהוה שמר את-גרים–יתום ואלמנה יעודד ודרך רשעים יעות br

10 י ימלך יהוה לעולם– אלהיך ציון לדר ודר br הללו-יה

Continuar Lendo