Connect with us

Bíblia ALEP

Salmos 84

1 א למנצח על-הגתית לבני-קרח מזמור br

2 ב מה-ידידות משכנותיך– יהוה צבאות br

3 ג נכספה וגם-כלתה נפשי– לחצרות יהוה br לבי ובשרי– ירננו אל אל-חי br

4 ד גם-צפור מצאה בית ודרור big ק /big ן לה– אשר-שתה אפרחיה br את-מזבחותיך יהוה צבאות– מלכי ואלהי br

5 ה אשרי יושבי ביתך– עוד יהללוך סלה br

6 ו אשרי אדם עוז-לו בך מסלות בלבבם br

7 ז עברי בעמק הבכא– מעין ישיתוהו br גם-ברכות יעטה מורה br

8 ח ילכו מחיל אל-חיל יראה אל-אלהים בציון br

9 ט יהוה אלהים צבאות שמעה תפלתי br האזינה אלהי יעקב סלה br

10 י מגננו ראה אלהים והבט פני משיחך br

11 יא כי טוב-יום בחצריך מאלף br בחרתי–הסתופף בבית אלהי מדור באהלי-רשע br

12 יב כי שמש ומגן– יהוה אלהים br חן וכבוד יתן יהוה br לא ימנע-טוב להלכים בתמים br [ (Psalms 84:13) יג יהוה צבאות– אשרי אדם בטח בך ]

Continuar Lendo