Connect with us

Bíblia ALEP

Salmos 116

1 א אהבתי כי-ישמע יהוה– את-קולי תחנוני br

2 ב כי-הטה אזנו לי ובימי אקרא br

3 ג אפפוני חבלי-מות–ומצרי שאול מצאוני צרה ויגון אמצא br

4 ד ובשם-יהוה אקרא אנה יהוה מלטה נפשי br

5 ה חנון יהוה וצדיק ואלהינו מרחם br

6 ו שמר פתאים יהוה דלתי ולי יהושיע br

7 ז שובי נפשי למנוחיכי כי-יהוה גמל עליכי br

8 ח כי חלצת נפשי ממות את-עיני מן-דמעה את-רגלי מדחי br

9 ט אתהלך לפני יהוה– בארצות החיים br

10 י האמנתי כי אדבר אני עניתי מאד br

11 יא אני אמרתי בחפזי כל-האדם כזב br

12 יב מה-אשיב ליהוה– כל-תגמולוהי עלי br

13 יג כוס-ישועות אשא ובשם יהוה אקרא br

14 יד נדרי ליהוה אשלם נגדה-נא לכל-עמו br

15 טו יקר בעיני יהוה– המותה לחסידיו br

16 טז אנה יהוה כי-אני עבדך br אני-עבדך בן-אמתך פתחת למוסרי br

17 יז לך-אזבח זבח תודה ובשם יהוה אקרא br

18 יח נדרי ליהוה אשלם נגדה-נא לכל-עמו br

19 יט בחצרות בית יהוה– בתוככי ירושלם br הללו-יה

Continuar Lendo