Connect with us

Bíblia ALEP

Salmos 1

1 א אשרי האיש– אשר לא הלך בעצת רשעים br ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב br

2 ב כי אם בתורת יהוה חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה br

3 ג והיה– כעץ שתול על-פלגי-מים br אשר פריו יתן בעתו–ועלהו לא-יבול וכל אשר-יעשה יצליח br

4 ד לא-כן הרשעים כי אם-כמץ אשר-תדפנו רוח br

5 ה על-כן לא-יקמו רשעים–במשפט וחטאים בעדת צדיקים br

6 ו כי-יודע יהוה דרך צדיקים ודרך רשעים תאבד

Continuar Lendo