Connect with us

Bíblia ALEP

Salmos 42

1 א למנצח משכיל לבני-קרח br

2 ב כאיל תערג על-אפיקי-מים– כן נפשי תערג אליך אלהים br

3 ג צמאה נפשי לאלהים– לאל חי br מתי אבוא ואראה פני אלהים br

4 ד היתה-לי דמעתי לחם יומם ולילה br באמר אלי כל-היום איה אלהיך br

5 ה אלה אזכרה ואשפכה עלי נפשי– br כי אעבר בסך אדדם עד-בית אלהים br בקול-רנה ותודה המון חוגג br

6 ו מה-תשתוחחי נפשי– ותהמי עלי br הוחלי לאלהים כי-עוד אודנו– ישועות פניו br

7 ז אלהי– עלי נפשי תשתוחח br על-כן–אזכרך מארץ ירדן וחרמונים מהר מצער br

8 ח תהום-אל-תהום קורא לקול צנוריך br כל-משבריך וגליך עלי עברו br

9 ט יומם יצוה יהוה חסדו ובלילה שירה עמי– br תפלה לאל חיי br

10 י אומרה לאל סלעי– למה שכחתני br למה-קדר אלך– בלחץ אויב br

11 יא ברצח בעצמותי– חרפוני צוררי br באמרם אלי כל-היום איה אלהיך br [ (Psalms 42:12) יב מה-תשתוחחי נפשי– ומה-תהמי עלי br הוחילי לאלהים כי-עוד אודנו– ישועת פני ואלהי ]

Continuar Lendo