Connect with us

Bíblia ALEP

Salmos 12

1 א למנצח על-השמינית מזמור לדוד br

2 ב הושיעה יהוה כי-גמר חסיד כי-פסו אמונים מבני אדם br

3 ג שוא ידברו–איש את-רעהו שפת חלקות–בלב ולב ידברו br

4 ד יכרת יהוה כל-שפתי חלקות– לשון מדברת גדלות br

5 ה אשר אמרו ללשננו נגביר–שפתינו אתנו מי אדון לנו br

6 ו משד עניים מאנקת אביונים br עתה אקום יאמר יהוה אשית בישע יפיח לו br

7 ז אמרות יהוה אמרות טהרות br כסף צרוף בעליל לארץ מזקק שבעתים br

8 ח אתה-יהוה תשמרם תצרנו מן-הדור זו לעולם br [ (Psalms 12:9) ט סביב רשעים יתהלכון כרם זלות לבני אדם ]

Continuar Lendo