Connect with us

Bíblia ALEP

Salmos 29

1 א מזמור לדוד הבו ליהוה בני אלים הבו ליהוה כבוד ועז br

2 ב הבו ליהוה כבוד שמו השתחוו ליהוה בהדרת-קדש br

3 ג קול יהוה על-המים br אל-הכבוד הרעים יהוה על-מים רבים br

4 ד קול-יהוה בכח קול יהוה בהדר br

5 ה קול יהוה שבר ארזים וישבר יהוה את-ארזי הלבנון br

6 ו וירקידם כמו-עגל לבנון ושרין כמו בן-ראמים br

7 ז קול-יהוה חצב להבות אש br

8 ח קול יהוה יחיל מדבר יחיל יהוה מדבר קדש br

9 ט קול יהוה יחולל אילות– ויחשף יערות br ובהיכלו– כלו אמר כבוד br

10 י יהוה למבול ישב וישב יהוה מלך לעולם br

11 יא יהוה–עז לעמו יתן יהוה יברך את-עמו בשלום

Continuar Lendo