Connect with us

Bíblia ALEP

Salmos 34

1 א לדוד– בשנותו את-טעמו לפני אבימלך ויגרשהו וילך br

2 ב אברכה את-יהוה בכל-עת תמיד תהלתו בפי br

3 ג ביהוה תתהלל נפשי ישמעו ענוים וישמחו br

4 ד גדלו ליהוה אתי ונרוממה שמו יחדו br

5 ה דרשתי את-יהוה וענני ומכל-מגורותי הצילני br

6 ו הביטו אליו ונהרו ופניהם אל-יחפרו br

7 ז זה עני קרא ויהוה שמע ומכל-צרותיו הושיעו br

8 ח חנה מלאך-יהוה סביב ליראיו ויחלצם br

9 ט טעמו וראו כי-טוב יהוה אשרי הגבר יחסה-בו br

10 י יראו את-יהוה קדשיו כי-אין מחסור ליראיו br

11 יא כפירים רשו ורעבו ודרשי יהוה לא-יחסרו כל-טוב br

12 יב לכו-בנים שמעו-לי יראת יהוה אלמדכם br

13 יג מי-האיש החפץ חיים אהב ימים לראות טוב br

14 יד נצר לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה br

15 טו סור מרע ועשה-טוב בקש שלום ורדפהו br

16 טז עיני יהוה אל-צדיקים ואזניו אל-שועתם br

17 יז פני יהוה בעשי רע להכרית מארץ זכרם br

18 יח צעקו ויהוה שמע ומכל-צרותם הצילם br

19 יט קרוב יהוה לנשברי-לב ואת-דכאי-רוח יושיע br

20 כ רבות רעות צדיק ומכלם יצילנו יהוה br

21 כא שמר כל-עצמותיו אחת מהנה לא נשברה br

22 כב תמותת רשע רעה ושנאי צדיק יאשמו br [ (Psalms 34:23) כג פדה יהוה נפש עבדיו ולא יאשמו כל-החסים בו ]

Continuar Lendo