Connect with us

Bíblia ALEP

Salmos 3

1 א מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו br

2 ב יהוה מה-רבו צרי רבים קמים עלי br

3 ג רבים אמרים לנפשי אין ישועתה לו באלהים סלה br

4 ד ואתה יהוה מגן בעדי כבודי ומרים ראשי br

5 ה קולי אל-יהוה אקרא ויענני מהר קדשו סלה br

6 ו אני שכבתי ואישנה הקיצותי–כי יהוה יסמכני br

7 ז לא-אירא מרבבות עם– אשר סביב שתו עלי br

8 ח קומה יהוה הושיעני אלהי– כי-הכית את-כל-איבי לחי br שני רשעים שברת br [ (Psalms 3:9) ט ליהוה הישועה על-עמך ברכתך סלה ]

Continuar Lendo