Connect with us

Bíblia ALEP

Salmos 30

1 א מזמור שיר-חנכת הבית לדוד br

2 ב ארוממך יהוה כי דליתני ולא-שמחת איבי לי br

3 ג יהוה אלהי– שועתי אליך ותרפאני br

4 ד יהוה–העלית מן-שאול נפשי חייתני מיורדי- (מירדי-) בור br

5 ה זמרו ליהוה חסידיו והודו לזכר קדשו br

6 ו כי רגע באפו– חיים ברצונו br בערב ילין בכי ולבקר רנה br

7 ז ואני אמרתי בשלוי– בל-אמוט לעולם br

8 ח יהוה– ברצונך העמדתה להררי-עז br הסתרת פניך הייתי נבהל br

9 ט אליך יהוה אקרא ואל-אדני אתחנן br

10 י מה-בצע בדמי ברדתי אל-שחת br היודך עפר היגיד אמתך br

11 יא שמע-יהוה וחנני יהוה היה-עזר לי br

12 יב הפכת מספדי למחול לי פתחת שקי ותאזרני שמחה br [ (Psalms 30:13) יג למען יזמרך כבוד– ולא ידם br יהוה אלהי לעולם אודך ]

Continuar Lendo