Connect with us

Bíblia ALEP

Salmos 125

1 א שיר המעלות br הבטחים ביהוה– כהר-ציון לא-ימוט לעולם ישב br

2 ב ירושלם– הרים סביב לה br ויהוה סביב לעמו– מעתה ועד-עולם br

3 ג כי לא ינוח שבט הרשע– על גורל הצדיקים br למען לא-ישלחו הצדיקים בעולתה ידיהם br

4 ד היטיבה יהוה לטובים ולישרים בלבותם br

5 ה והמטים עקלקלותם– יוליכם יהוה את-פעלי האון br שלום על-ישראל

Continuar Lendo