Connect with us

Bíblia ALEP

Salmos 145

1 א תהלה לדוד br ארוממך אלוהי המלך ואברכה שמך לעולם ועד br

2 ב בכל-יום אברכך ואהללה שמך לעולם ועד br

3 ג גדול יהוה ומהלל מאד ולגדלתו אין חקר br

4 ד דור לדור ישבח מעשיך וגבורתיך יגידו br

5 ה הדר כבוד הודך– ודברי נפלאתיך אשיחה br

6 ו ועזוז נוראתיך יאמרו וגדלותיך (וגדלתך) אספרנה br

7 ז זכר רב-טובך יביעו וצדקתך ירננו br

8 ח חנון ורחום יהוה ארך אפים וגדל-חסד br

9 ט טוב-יהוה לכל ורחמיו על-כל-מעשיו br

10 י יודוך יהוה כל-מעשיך וחסידיך יברכוכה br

11 יא כבוד מלכותך יאמרו וגבורתך ידברו br

12 יב להודיע לבני האדם–גבורתיו וכבוד הדר מלכותו br

13 יג מלכותך מלכות כל-עלמים וממשלתך בכל-דור ודר br

14 יד סומך יהוה לכל-הנפלים וזוקף לכל-הכפופים br

15 טו עיני-כל אליך ישברו ואתה נותן-להם את-אכלם בעתו br

16 טז פותח את-ידך ומשביע לכל-חי רצון br

17 יז צדיק יהוה בכל-דרכיו וחסיד בכל-מעשיו br

18 יח קרוב יהוה לכל-קראיו– לכל אשר יקראהו באמת br

19 יט רצון-יראיו יעשה ואת-שועתם ישמע ויושיעם br

20 כ שומר יהוה את-כל-אהביו ואת כל-הרשעים ישמיד br

21 כא תהלת יהוה ידבר-פי ויברך כל-בשר שם קדשו–לעולם ועד

Continuar Lendo