Connect with us

Bíblia ALEP

Salmos 39

1 א למנצח לידיתון (לידותון) מזמור לדוד br

2 ב אמרתי– אשמרה דרכי מחטוא בלשוני br אשמרה לפי מחסום– בעד רשע לנגדי br

3 ג נאלמתי דומיה החשיתי מטוב וכאבי נעכר br

4 ד חם-לבי בקרבי–בהגיגי תבער-אש דברתי בלשוני br

5 ה הודיעני יהוה קצי–ומדת ימי מה-היא אדעה מה-חדל אני br

6 ו הנה טפחות נתתה ימי– וחלדי כאין נגדך br אך כל-הבל כל-אדם נצב סלה br

7 ז אך-בצלם יתהלך-איש– אך-הבל יהמיון br יצבר ולא-ידע מי-אספם br

8 ח ועתה מה-קויתי אדני– תוחלתי לך היא br

9 ט מכל-פשעי הצילני חרפת נבל אל-תשימני br

10 י נאלמתי לא אפתח-פי כי אתה עשית br

11 יא הסר מעלי נגעך מתגרת ידך אני כליתי br

12 יב בתוכחות על-עון יסרת איש– ותמס כעש חמודו br אך הבל כל-אדם סלה br

13 יג שמעה תפלתי יהוה ושועתי האזינה– br אל-דמעתי אל-תחרש br כי גר אנכי עמך תושב ככל-אבותי br [ (Psalms 39:14) יד השע ממני ואבליגה– בטרם אלך ואינני ]

Continuar Lendo