Connect with us

Bíblia ALEP

Salmos 101

1 א לדוד מזמור חסד-ומשפט אשירה לך יהוה אזמרה br

2 ב אשכילה בדרך תמים– מתי תבוא אלי br אתהלך בתם-לבבי בקרב ביתי br

3 ג לא-אשית לנגד עיני– דבר-בליעל br עשה-סטים שנאתי לא ידבק בי br

4 ד לבב עקש יסור ממני רע לא אדע br

5 ה מלושני (מלשני) בסתר רעהו– אותו אצמית br גבה-עינים ורחב לבב– אתו לא אוכל br

6 ו עיני בנאמני-ארץ– לשבת עמדי br הלך בדרך תמים– הוא ישרתני br

7 ז לא-ישב בקרב ביתי– עשה רמיה br דבר שקרים– לא-יכון לנגד עיני br

8 ח לבקרים אצמית כל-רשעי-ארץ br להכרית מעיר-יהוה כל-פעלי און

Continuar Lendo