Connect with us

Bíblia ALEP

Salmos 66

1 א למנצח שיר מזמור הריעו לאלהים כל-הארץ br

2 ב זמרו כבוד-שמו שימו כבוד תהלתו br

3 ג אמרו לאלהים מה-נורא מעשיך ברב עזך יכחשו לך איביך br

4 ד כל-הארץ ישתחוו לך–ויזמרו-לך יזמרו שמך סלה br

5 ה לכו וראו מפעלות אלהים נורא עלילה על-בני אדם br

6 ו הפך ים ליבשה–בנהר יעברו ברגל שם נשמחה-בו br

7 ז משל בגבורתו עולם– עיניו בגוים תצפינה br הסוררים אל-ירימו (ירומו) למו סלה br

8 ח ברכו עמים אלהינו והשמיעו קול תהלתו br

9 ט השם נפשנו בחיים ולא-נתן למוט רגלנו br

10 י כי-בחנתנו אלהים צרפתנו כצרף-כסף br

11 יא הבאתנו במצודה שמת מועקה במתנינו br

12 יב הרכבת אנוש לראשנו באנו-באש ובמים ותוציאנו לרויה br

13 יג אבוא ביתך בעולות אשלם לך נדרי br

14 יד אשר-פצו שפתי ודבר-פי בצר-לי br

15 טו עלות מיחים אעלה-לך עם-קטרת אילים br אעשה בקר עם-עתודים סלה br

16 טז לכו-שמעו ואספרה כל-יראי אלהים אשר עשה לנפשי br

17 יז אליו פי-קראתי ורומם תחת לשוני br

18 יח און אם-ראיתי בלבי– לא ישמע אדני br

19 יט אכן שמע אלהים הקשיב בקול תפלתי br

20 כ ברוך אלהים– אשר לא-הסיר תפלתי וחסדו מאתי

Continuar Lendo