Connect with us

Bíblia ALEP

Salmos 80

1 א למנצח אל-ששנים עדות לאסף מזמור br

2 ב רעה ישראל האזינה– נהג כצאן יוסף br ישב הכרובים הופיעה br

3 ג לפני אפרים ובנימן ומנשה– עוררה את-גבורתך br ולכה לישעתה לנו br

4 ד אלהים השיבנו והאר פניך ונושעה br

5 ה יהוה אלהים צבאות– עד-מתי עשנת בתפלת עמך br

6 ו האכלתם לחם דמעה ותשקמו בדמעות שליש br

7 ז תשימנו מדון לשכנינו ואיבינו ילעגו-למו br

8 ח אלהים צבאות השיבנו והאר פניך ונושעה br

9 ט גפן ממצרים תסיע תגרש גוים ותטעה br

10 י פנית לפניה ותשרש שרשיה ותמלא-ארץ br

11 יא כסו הרים צלה וענפיה ארזי-אל br

12 יב תשלח קצירה עד-ים ואל-נהר יונקותיה br

13 יג למה פרצת גדריה וארוה כל-עברי דרך br

14 יד יכרסמנה חזיר מי sup ע /sup ר וזיז שדי ירענה br

15 טו אלהים צבאות שוב-נא br הבט משמים וראה ופקד גפן זאת br

16 טז ו big כ /big נה אשר-נטעה ימינך ועל-בן אמצתה לך br

17 יז שרפה באש כסוחה מגערת פניך יאבדו br

18 יח תהי-ידך על-איש ימינך על-בן-אדם אמצת לך br

19 יט ולא-נסוג ממך תחינו ובשמך נקרא br [ (Psalms 80:20) כ יהוה אלהים צבאות השיבנו האר פניך ונושעה ]

Continuar Lendo