Connect with us

Bíblia ALEP

Salmos 62

1 א למנצח על-ידותון– מזמור לדוד br

2 ב אך אל-אלהים דומיה נפשי ממנו ישועתי br

3 ג אך-הוא צורי וישועתי משגבי לא-אמוט רבה br

4 ד עד-אנה תהותתו על-איש– תרצחו כלכם br כקיר נטוי גדר הדחויה br

5 ה אך משאתו יעצו להדיח– ירצו כזב br בפיו יברכו ובקרבם יקללו-סלה br

6 ו אך לאלהים דומי נפשי כי-ממנו תקותי br

7 ז אך-הוא צורי וישועתי משגבי לא אמוט br

8 ח על-אלהים ישעי וכבודי צור-עזי מחסי באלהים br

9 ט בטחו בו בכל-עת עם– שפכו-לפניו לבבכם br אלהים מחסה-לנו סלה br

10 י אך הבל בני-אדם– כזב בני-איש br במאזנים לעלות המה מהבל יחד br

11 יא אל-תבטחו בעשק ובגזל אל-תהבלו br חיל כי-ינוב– אל-תשיתו לב br

12 יב אחת דבר אלהים–שתים-זו שמעתי כי עז לאלהים br [ (Psalms 62:13) יג ולך-אדני חסד כי-אתה תשלם לאיש כמעשהו ]

Continuar Lendo