Connect with us

Bíblia ALEP

Salmos 21

1 א למנצח מזמור לדוד br

2 ב יהוה בעזך ישמח-מלך ובישועתך מה-יגיל (יגל) מאד br

3 ג תאות לבו נתתה לו וארשת שפתיו בל-מנעת סלה br

4 ד כי-תקדמנו ברכות טוב תשית לראשו עטרת פז br

5 ה חיים שאל ממך–נתתה לו ארך ימים עולם ועד br

6 ו גדול כבודו בישועתך הוד והדר תשוה עליו br

7 ז כי-תשיתהו ברכות לעד תחדהו בשמחה את-פניך br

8 ח כי-המלך בטח ביהוה ובחסד עליון בל-ימוט br

9 ט תמצא ידך לכל-איביך ימינך תמצא שנאיך br

10 י תשיתמו כתנור אש– לעת פניך br יהוה באפו יבלעם ותאכלם אש br

11 יא פרימו מארץ תאבד וזרעם מבני אדם br

12 יב כי-נטו עליך רעה חשבו מזמה בל-יוכלו br

13 יג כי תשיתמו שכם במיתריך תכונן על-פניהם br [ (Psalms 21:14) יד רומה יהוה בעזך נשירה ונזמרה גבורתך ]

Continuar Lendo