Connect with us

Bíblia ALEP

Salmos 56

1 א למנצח על-יונת אלם רחקים– לדוד מכתם br באחז אותו פלשתים בגת br

2 ב חנני אלהים כי-שאפני אנוש כל-היום לחם ילחצני br

3 ג שאפו שוררי כל-היום כי-רבים לחמים לי מרום br

4 ד יום אירא– אני אליך אבטח br

5 ה באלהים אהלל דברו br באלהים בטחתי לא אירא מה-יעשה בשר לי br

6 ו כל-היום דברי יעצבו עלי כל-מחשבתם לרע br

7 ז יגורו יצפינו (יצפונו)–המה עקבי ישמרו כאשר קוו נפשי br

8 ח על-און פלט-למו באף עמים הורד אלהים br

9 ט נדי ספרתה-אתה שימה דמעתי בנאדך הלא בספרתך br

10 י אז ישובו אויבי אחור ביום אקרא זה-ידעתי כי-אלהים לי br

11 יא באלהים אהלל דבר ביהוה אהלל דבר br

12 יב באלהים בטחתי לא אירא מה-יעשה אדם לי br

13 יג עלי אלהים נדריך אשלם תודת לך br [ (Psalms 56:14) יד כי הצלת נפשי ממות– הלא רגלי מדחי br להתהלך לפני אלהים– באור החיים ]

Continuar Lendo