Connect with us

Bíblia ALEP

Salmos 122

1 א שיר המעלות לדוד br שמחתי באמרים לי– בית יהוה נלך br

2 ב עמדות היו רגלינו– בשעריך ירושלם br

3 ג ירושלם הבנויה– כעיר שחברה-לה יחדו br

4 ד ששם עלו שבטים שבטי-יה–עדות לישראל להדות לשם יהוה br

5 ה כי שמה ישבו כסאות למשפט כסאות לבית דוד br

6 ו שאלו שלום ירושלם ישליו אהביך br

7 ז יהי-שלום בחילך שלוה בארמנותיך br

8 ח למען אחי ורעי– אדברה-נא שלום בך br

9 ט למען בית-יהוה אלהינו– אבקשה טוב לך

Continuar Lendo