Connect with us

Bíblia ALEP

Salmos 33

1 א רננו צדיקים ביהוה לישרים נאוה תהלה br

2 ב הודו ליהוה בכנור בנבל עשור זמרו-לו br

3 ג שירו-לו שיר חדש היטיבו נגן בתרועה br

4 ד כי-ישר דבר-יהוה וכל-מעשהו באמונה br

5 ה אהב צדקה ומשפט חסד יהוה מלאה הארץ br

6 ו בדבר יהוה שמים נעשו וברוח פיו כל-צבאם br

7 ז כנס כנד מי הים נתן באוצרות תהומות br

8 ח ייראו מיהוה כל-הארץ ממנו יגורו כל-ישבי תבל br

9 ט כי הוא אמר ויהי הוא-צוה ויעמד br

10 י יהוה הפיר עצת-גוים הניא מחשבות עמים br

11 יא עצת יהוה לעולם תעמד מחשבות לבו לדר ודר br

12 יב אשרי הגוי אשר-יהוה אלהיו העם בחר לנחלה לו br

13 יג משמים הביט יהוה ראה את-כל-בני האדם br

14 יד ממכון-שבתו השגיח– אל כל-ישבי הארץ br

15 טו היצר יחד לבם המבין אל-כל-מעשיהם br

16 טז אין-המלך נושע ברב-חיל גבור לא-ינצל ברב-כח br

17 יז שקר הסוס לתשועה וברב חילו לא ימלט br

18 יח הנה עין יהוה אל-יראיו למיחלים לחסדו br

19 יט להציל ממות נפשם ולחיותם ברעב br

20 כ נפשנו חכתה ליהוה עזרנו ומגננו הוא br

21 כא כי-בו ישמח לבנו כי בשם קדשו בטחנו br

22 כב יהי-חסדך יהוה עלינו כאשר יחלנו לך

Continuar Lendo