Connect with us

Bíblia ALEP

Salmos 41

1 א למנצח מזמור לדוד br

2 ב אשרי משכיל אל-דל ביום רעה ימלטהו יהוה br

3 ג יהוה ישמרהו ויחיהו–יאשר (ואשר) בארץ ואל-תתנהו בנפש איביו br

4 ד יהוה–יסעדנו על-ערש דוי כל-משכבו הפכת בחליו br

5 ה אני-אמרתי יהוה חנני רפאה נפשי כי-חטאתי לך br

6 ו אויבי–יאמרו רע לי מתי ימות ואבד שמו br

7 ז ואם-בא לראות שוא ידבר–לבו יקבץ-און לו יצא לחוץ ידבר br

8 ח יחד–עלי יתלחשו כל-שנאי עלי–יחשבו רעה לי br

9 ט דבר-בליעל יצוק בו ואשר שכב לא-יוסיף לקום br

10 י גם-איש שלומי אשר-בטחתי בו– אוכל לחמי br הגדיל עלי עקב br

11 יא ואתה יהוה חנני והקימני ואשלמה להם br

12 יב בזאת ידעתי כי-חפצת בי כי לא-יריע איבי עלי br

13 יג ואני–בתמי תמכת בי ותציבני לפניך לעולם br [ (Psalms 41:14) יד ברוך יהוה אלהי ישראל–מהעולם ועד העולם אמן ואמן ]

Continuar Lendo