Connect with us

Bíblia ALEP

Salmos 115

1 א לא לנו יהוה לא-לנו כי-לשמך תן כבוד–על-חסדך על-אמתך br

2 ב למה יאמרו הגוים איה-נא אלהיהם br

3 ג ואלהינו בשמים– כל אשר-חפץ עשה br

4 ד עצביהם כסף וזהב מעשה ידי אדם br

5 ה פה-להם ולא ידברו עינים להם ולא יראו br

6 ו אזנים להם ולא ישמעו אף להם ולא יריחון br

7 ז ידיהם ולא ימישון–רגליהם ולא יהלכו לא-יהגו בגרונם br

8 ח כמוהם יהיו עשיהם– כל אשר-בטח בהם br

9 ט ישראל בטח ביהוה עזרם ומגנם הוא br

10 י בית אהרן בטחו ביהוה עזרם ומגנם הוא br

11 יא יראי יהוה בטחו ביהוה עזרם ומגנם הוא br

12 יב יהוה זכרנו יברך br יברך את-בית ישראל יברך את-בית אהרן br

13 יג יברך יראי יהוה– הקטנים עם-הגדלים br

14 יד יסף יהוה עליכם עליכם ועל בניכם br

15 טו ברוכים אתם ליהוה– עשה שמים וארץ br

16 טז השמים שמים ליהוה והארץ נתן לבני-אדם br

17 יז לא המתים יהללו-יה ולא כל-ירדי דומה br

18 יח ואנחנו נברך יה– מעתה ועד-עולם br הללו-יה

Continuar Lendo