Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 18

1 (По слав. 17) За първия певец. Псалм на ГОСПОДНИЯ слуга Давид, който говори на ГОСПОДА думите на тази песен в деня, когато ГОСПОД го избави от ръката на всичките му врагове и от ръката на Саул. И той каза: Любя Те, ГОСПОДИ, сила моя!

2 ГОСПОД е скала моя, крепост моя и избавител мой, Бог мой, канара моя, на когото се уповавам, щит мой и рогът на спасението ми, висока моя кула.

3 Ще призова ГОСПОДА, който е достоен за хвала, и ще бъда спасен от враговете си.

4 Връзките на смъртта ме обвиха, пороите на злото ме ужасиха.

5 Връзките на Шеол ме обвиха; примките на смъртта ме стигнаха.

6 В притеснението си призовах ГОСПОДА и извиках към своя Бог. От храма Си Той чу гласа ми и викът ми пред Него стигна в ушите Му.

7 Тогава земята се поклати и потресе и основите на планините се разлюляха и поклатиха, защото Той се разгневи.

8 Дим се издигаше от ноздрите Му и огън от устата Му пояждаше, въглени се разпалиха от Него.

9 Той сведе и небесата и слезе и мрак беше под краката Му.

10 Възседна на херувим и долетя, и летя на крилете на вятъра.

11 Направи мрака Свое скривалище, шатри около Себе Си — тъмните води, гъсти небесни облаци.

12 От блясъка пред Него преминаха гъстите Му облаци, град и огнени въглени.

13 И ГОСПОД прогърмя от небето и Всевишният издаде гласа Си, град и огнени въглени.

14 И изпрати стрелите Си и ги разпръсна, изстреля светкавици и ги обърка.

15 Тогава се видяха коритата на водите, основите на света се откриха от Твоето смъмряне, ГОСПОДИ, от духането на дъха на ноздрите Ти.

16 Посегна от горе, взе ме, извлече ме от големи води.

17 Избави ме от силния ми враг, от онези, които ме мразеха, защото бяха по-силни от мен.

18 Те ме стигнаха в деня на бедствието ми, но ГОСПОД ми стана подкрепа.

19 И Той ме изведе на широко, освободи ме, защото благоволи в мен.

20 ГОСПОД ми отдаде според правдата ми, според чистотата на ръцете ми ми отплати,

21 защото пазих пътищата на ГОСПОДА и не се отклоних от моя Бог в безбожие.

22 Защото всичките Му правила бяха пред мен и наредбите Му не отдалечих от себе си.

23 И непорочен бях пред Него и се опазих от беззаконието си.

24 И ГОСПОД ми отплати според правдата ми, според чистотата на ръцете ми пред очите Му.

25 Към милостивия милостив ще се покажеш, към непорочния непорочен ще се покажеш,

26 към чистия чист ще се покажеш, а към кривия противен ще се покажеш.

27 Защото потиснат народ Ти ще спасиш, а гордите очи ще унижиш.

28 Защото Ти правиш светилото ми да свети; ГОСПОД, Бог мой, озарява тъмнината ми.

29 Защото с Теб разбивам полк, с моя Бог прескачам стена.

30 Бог — пътят Му е съвършен, словото на ГОСПОДА е изпитано, Той е щит за всички, които се уповават на Него.

31 Защото кой е Бог освен ГОСПОД? И кой е канара освен само нашият Бог?

32 Бог ме препасва със сила и прави пътя ми съвършен.

33 Прави краката ми като на елените и ме поставя на височините ми.

34 Учи ръцете ми да воюват, ръцете ми огъват бронзов лък.

35 И Ти ми даде щита на спасението Си и десницата Ти ме укрепи, и снизхождението Ти ме възвеличи.

36 Ти разшири стъпките ми под мен и краката ми не се подхлъзнаха.

37 Гоних враговете си и ги стигнах, и не се върнах, докато не се довършиха.

38 Разбих ги и не можаха да се вдигнат, паднаха под краката ми.

39 И Ти ме препаса със сила за бой, повали под мен онези, които се надигат против мен.

40 Обърна към мен гърба на враговете ми, унищожих онези, които ме мразеха.

41 Извикаха, но нямаше кой да ги спаси, към ГОСПОДА, но не им отговори.

42 И аз ги стрих като прах пред вятъра; изхвърлих ги като уличната кал.

43 Ти ме избави от разприте на народа, постави ме за глава на народите, народ, който не познавах, ми слугува.

44 Щом чуха, ми се подчиниха; чужденци ми се покориха лицемерно.

45 Чужденци отслабват и излизат разтреперени от крепостите си.

46 Жив е ГОСПОД и благословена канарата ми! И да се възвиси Бог на спасението ми,

47 Бог, който отмъсти за мен и покори под мен народите,

48 и ме избави от враговете ми. Да, Ти ме извиси над онези, които се надигнаха против мен, избави ме от насилника.

49 Затова, ГОСПОДИ, ще Те славя сред народите, и Името Ти ще възпея.

50 Ти правиш велики спасенията на царя Си и оказваш милост на помазаника Си, на Давид и на потомството му до века.

Continuar Lendo