Connect with us

Bíblia CROAT

Gênesis 46

1 Tako Izrael krene na put sa svim to bijae njegovo i stigne u Beer ebu te prinese rtvu Bogu svoga oca Izaka.

2 U nonom vienju zovne Bog Izraela: "Jakove! Jakove!" On odgovori: "Evo me!"

3 "Ja sam Bog, Bog tvoga oca. Ne boj se sii u Egipat, jer u ondje od tebe proizvesti velik narod.

4 Ja u sii u Egipat s tobom i sam u te vratiti ovamo; a Josip e ti svojom rukom oi zaklopiti."

5 I Jakov krene iz Beer ebe. Sinovi Izraelovi postave svoga oca Jakova, svoju djecu i svoje ene u kola to ih je faraon poslao da ga prevezu.

6 Uzmu sa sobom svoje blago i dobra to ih bijahu stekli u zemlji kanaanskoj te stignu Jakov i sve njegovo potomstvo u Egipat.

7 Sa sobom je u Egipat poveo svoje sinove i unuke, svoje keri i keri svojih sinova, sve svoje potomstvo.

8 Ovo su imena Izraelaca – Jakova i njegovih potomaka – koji su stigli u Egipat: Jakovljev prvoroenac Ruben.

9 Rubenovi sinovi: Henok, Falu, Hesron i Karmi.

10 Sinovi imunovi: Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sohar i aul, sin Kanaanke.

11 Sinovi Levijevi: Geron, Kehat i Merari.

12 Sinovi Judini: Er, Onan, ela, Peres i Zerah. Er i Onan umrli su u zemlji kanaanskoj. Peresovi sinovi bili su Hesron i Hamul.

13 Sinovi Jisakarovi: Tola, Fuva, Jaub i imron.

14 Sinovi Zebulunovi: Sered, Elon i Jahleel.

15 To su sinovi koje je Lea imala s Jakovom u Padan Aramu i jo kerka Dina. U svemu je, dakle, imao sinova i keri trideset i troje.

16 Sinovi Gadovi: Sifjon, Hagi, uni, Esbon, Eri, Arodi i Areli.

17 Sinovi Aerovi: Jimna, Jiva, Jivi, Berija i sestra im Serah. Sinovi Berijini: Heber i Malkiel.

18 To su bili potomci Zilpe, koju je Laban darovao svojoj keri Lei. Ona je tako rodila Jakovu esnaest dua.

19 Sinovi Jakovljeve ene Rahele: Josip i Benjamin.

20 Josipu su se u egipatskoj zemlji rodili Manae i Efrajim. Rodila mu ih je ki onskog sveenika Poti-Fere.

21 Sinovi Benjaminovi: Bela, Beker, Abel, Gera, Naaman, Ehi, Ro, Mupim, Hupim i Ard.

22 To su bili potomci Rahelini koje je rodila Jakovu – u svemu njih etrnaest.

23 Danov je sin Huim.

24 Sinovi Naftalijevi: Jahseel, Guni, Jeser i ilem.

25 To su bili potomci Bilhe, koju je Laban dao svojoj keri Raheli. Ona je Jakovu rodila sedam potomaka.

26 Tako je sve Jakovljeve eljadi to je od njega poteklo i u Egipat doselilo – ne ukljuujui ena Jakovljevih sinova – u svemu ezdeset i est osoba.

27 I k tome dva sina Josipova to su mu se rodila u Egiptu. Prema tome, sve eljadi Jakovljeva doma to se naseli u Egiptu bijae sedamdeset dua.

28 Izrael posla Judu naprijed k Josipu da se pred njim pojavi u Goenu. Kad stignu u goenski kraj,

29 Josip upregne svoja kola i zaputi se u Goen – u susret svome ocu Izraelu. Stupivi preda nj, pade mu oko vrata i dugo je tako plakao.

30 Onda Izrael ree Josipu: "Sada, poto sam roenim oima vidio da si jo iv, mogu umrijeti."

31 Zatim Josip ree svojoj brai i oevoj obitelji: "Otii u i obavijestiti faraona; rei u mu: 'Moja braa i obitelj moga oca, koji su bili u zemlji kanaanskoj, doli su k meni.

32 Oni su ljudi pastiri, uvijek su se bavili stoarstvom; dotjerali su sa sobom svoja stada i sve to im pripada.'

33 Tako, kad vas faraon pozove i zapita: 'ime se bavite?'

34 odgovorite: 'Ljudi smo, sluge tvoje, koji se od poetka do sad bavimo stoarstvom; i mi i nai preci', tako da se moete naseliti u goenskom kraju. Svi su, naime, pastiri Egipanima mrski."

Continuar Lendo