Connect with us

Bíblia CROAT

Gênesis 10

1 Ovo je povijest Noinih sinova: ema, Hama i Jafeta, kojima su se rodili sinovi poslije Potopa.

2 Sinovi su Jafetovi: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Meak, Tiras.

3 A sinovi su Gomerovi: Akenaz, Rifat i Togarma.

4 Javanovi su opet sinovi: Elia, Tari, Kitijci i Dodanci.

5 Od njih su se razgranali narodi po otocima. To su Jafetovi sinovi prema svojim zemljama – svaki s vlastitim jezikom – prema svojim plemenima i narodima.

6 Sinovi su Hamovi: Ku i Misrajim, Put i Kanaan.

7 Kuevi su: Seba, Havila, Sabta, Rama i Sabteka. Ramini su: eba i Dedan.

8 Od Kua se rodio Nimrod, koji je postao prvi velmoa na zemlji.

9 Voljom Jahve bio je silan lovac. Zato se veli: "Kao Nimrod, silan lovac voljom Jahve."

10 Glavno uporite njegova kraljevstva bili su: Babilon, Erek, Akad i Kalne, svi u zemlji inearu.

11 Iz ove je zemlje doao Aur. On je podigao Ninivu, Rehobot Ir, Kalah

12 i Resen izmeu Ninive i Kalaha (to je glavni grad).

13 Od Misrajima potekli su Ludijci, Anamijci, Lehabijci, Naftuhijci,

14 pa Patruani, Kasluhijci i Kaftorci, od kojih su potekli Filistejci.

15 Od Kanaana potjee Sidon, njegov prvenac, i Het.

16 Dalje: Jebusejci, Amorejci, Girgaani,

17 Hivijci, Arkijci, Sinijci,

18 Arvaani, Semarjani i Hamaani. Poslije se kanaanska plemena razgranae,

19 tako da se granica Kanaanaca protezala od Sidona prema Geraru sve do Gaze pa prema Sodomi, Gomori, Admi i Sebojimu sve do Lee.

20 To su sinovi Hamovi prema svojim plemenima i jezicima, po svojim zemljama i narodima.

21 A i emu – praocu svih sinova Eberovih i starijem bratu Jafetovu – rodili se sinovi.

22 emovi su sinovi: Elam, Aur, Arpakad, Lud i Aram.

23 A Aramovi su sinovi: Us, Hul, Geter i Ma.

24 Arpakad rodi elaha, elah rodi Ebera.

25 Eberu su se rodila dva sina: jednomu bjee ime Peleg, jer se za njegova vijeka zemlja razdijelila. Njegovu je bratu bilo ime Joktan.

26 Od Joktana se rodie: Almodad, elef, Hasarmavet, Jerah,

27 Hadoram, Uzal, Dikla,

28 Obal, Abimael, eba,

29 Ofir, Havila i Jobab. Sve su to sinovi Joktanovi.

30 Njihova se naselja protezahu od Mee sve do Sefara, brdovitih krajeva na istoku.

31 To su sinovi emovi prema svojim plemenima, jezicima i zemljama, po svojim narodima.

32 To su rodovi Noinih sinova prema svojim lozama i narodima. Od njih su se razgranali narodi po zemlji poslije Potopa.

Continuar Lendo