Connect with us

Bíblia CROAT

Gênesis 30

1 Vidjevi Rahela da Jakovu ne raa djece, postade zavidna svojoj sestri pa ree Jakovu: "Daj mi djecu! Inae u svisnuti!"

2 Jakov se razljuti na Rahelu te ree. "Zar sam ja namjesto Boga koji ti je uskratio plod utrobe?"

3 A ona odgovori: "Evo moje slukinje Bilhe: ui k njoj, pa neka rodi na mojim koljenima, da tako i ja steknem djecu po njoj."

4 Dade mu dakle svoju slukinju Bilhu za enu, i Jakov prie k njoj.

5 Bilha zae te Jakovu rodi sina.

6 Tada Rahela ree: "Jahve mi je dosudio pravo. Usliao je moj glas i dao mi sina." Stoga mu nadjenu ime Dan.

7 Rahelina slukinja Bilha opet zae i rodi Jakovu drugoga sina.

8 Tada Rahela ree: "estoko sam se borila sa sestrom, ali sam pobijedila." Tako mu nadjenu ime Naftali.

9 A vidjevi Lea da je prestala raati, uzme svoju slukinju Zilpu pa je dade Jakovu za enu.

10 I kad je Leina slukinja Zilpa rodila Jakovu sina,

11 Lea uskliknu: "Koje sree!" Tako mu nadjenu ime Gad.

12 Leina slukinja Zilpa rodi Jakovu i drugog sina,

13 i Lea opet uskliknu: "Blago meni! ene e me zvati blaenom!" Tako mu nadjenu ime Aer.

14 Jednoga dana, u vrijeme penine etve, namjeri se Ruben u polju na ljubavice te ih donese svojoj majci Lei. I Rahela ree Lei: "Daj mi od ljubavica svoga sina!"

15 A Lea odgovori: "Zar ti nije dosta to si mi oduzela mua pa jo hoe da od mene uzme i ljubavice moga sina?" Rahela odgovori: "Pa dobro, neka s tobom noas lei u zamjenu za ljubavice tvog sina."

16 Kad je Jakov naveer stigao iz polja, Lea mu izie u susret pa ree: "Treba da doe k meni, jer sam te unajmila za ljubavice moga sina." One je noi on s njom leao.

17 Bog uslia Leu; ona zae te Jakovu rodi petog sina.

18 Onda Lea ree: "Bog mi je uzvratio nagradom to sam ustupila svoju slukinju svome muu." Stoga sinu nadjenu ime Jisakar.

19 Lea opet zae i rodi Jakovu estoga sina.

20 Onda Lea ree: "Bog me obdari dragocjenim darom; sada e mi moj mu dati darove: ta rodila sam mu est sinova." Tako mu nadjenu ime Zebulun.

21 Zatim rodi ker te joj nadjenu ime Dina.

22 Uto se Bog sjeti Rahele: Bog je uslia i otvori njezinu utrobu.

23 Ona zae i rodi sina te ree: "Ukloni Bog moju sramotu!"

24 Nadjene mu ime Josip, rekavi: "Neka mi Jahve pridoda drugog sina!"

25 Poto je Rahela rodila Josipa, Jakov ree Labanu: "Pusti me da idem u svoj zaviaj!

26 Daj mi moje ene za koje sam te sluio i moju djecu da mogu otii: ta dobro zna kako sam te sluio."

27 A Laban mu odgovori: "Ne idi, ako si mi prijatelj. Znam da me Jahve blagoslivljao zbog tebe."

28 I nadoda: "Odredi plau koju eli od mene, i dat u ti."

29 On mu odgovori: "Ti dobro zna to je moja sluba znaila za te i kako je tvome blagu bilo sa mnom.

30 Malenkost to si je imao prije nego sam ja doao poveala se vrlo mnogo, jer kuda god sam prolazio Jahve te blagoslivljao na mojim koracima. A sad je vrijeme da poradim i za svoj dom."

31 On upita: "Koliko da ti platim?" Jakov odgovori: "Nemoj mi platiti nita! Ako mi uini ovo, opet u na pau goniti i uvati tvoje stado.

32 Daj da proem danas kroz tvoje stado i od njega izluim svaku garavu ovcu i svaku arenu ili napruganu kozu! Neka to bude moja plaa!

33 A ubudue kad bude svojim oima provjeravao moju naplatu, moje e potenje biti svjedok za mene: nae li se meu mojim kozama ijedna koja ne bude arena ili naprugana, ili meu ovcama koja ne bi bila garava, neka se smatra ukradenom!"

34 Laban ree: "Dobro, neka bude kako si kazao."

35 Ali toga dana Laban izlui naprugane i arene jarce i sve riaste i arene koze – svaku koja je na sebi imala bijelo – i sve garave ovce pa ih preda svojim sinovima.

36 I odande gdje je Jakov pasao ostatak Labanova stada udalji se za koja tri dana hoda.

37 A Jakov uzme zelenih mladica od topola, badema i platana; na njima izreza bijele pruge, otkrivi bjeliku na mladicama.

38 Prue tako isprugano postavi u korita, u pojila iz kojih se stoka napajala. A kako se stoka parila kad je na vodu dolazila,

39 to su se jarci parili uz prue, pa su koze kozile prugaste, riaste i arene kozlie.

40 Tako je i ovce Jakov bio izluio i glave im okrenuo prema prugastima ili posve garavima to su bile u Labanovu stadu. Tako je za se namicao posebna stada koja nije mijeao s Labanovim stadima.

41 Osim toga, kad bi se god dobro uzrasla stoka parila, Jakov bi stavio prue u korita, ba pred oi ivine, tako da se pari pred pruem.

42 Ali ga pred krljavu marvu nije stavljao. Tako je krljava zapadala Labana, a dobro razvijena Jakova.

43 ovjek se tako silno obogatio, stekao mnogu stoku, sluge i slukinje, deve i magarad.

Continuar Lendo