Connect with us

Bíblia CROAT

Gênesis 33

1 Jakov podie oi i opazi gdje dolazi Ezav i s njime etiri stotine ljudi. Onda on podijeli svoju djecu meu Leu, Rahelu i dvije slukinje;

2 postavi slukinje i njihovu djecu na elo; iza njih Leu i njezinu djecu; a Rahelu i Josipa straga.

3 Sam proe naprijed, nakloni se do zemlje sedam puta dok se ne primae svome bratu.

4 Ezav mu potra u susret. Zagrli ga padnuvi mu oko vrata, poljubi ga i zaplaka.

5 Onda podie oi i vidje ene i djecu. "Tko su ovi s tobom?" – zapita. On odgovori: "Djeca kojom je Bog obdario tvoga slugu."

6 Potom naprijed stupe slukinje sa svojom djecom te se duboko naklone.

7 Naprijed stupi i Lea sa svojom djecom te se duboko nakloni. Najposlije stupe naprijed Josip i Rahela te se duboko naklone.

8 Ezav upita: "to kani sa svom ovom povorkom to sam je sreo?" Odgovori: "Nai naklonost svoga gospodara."

9 Ezav odgovori: "Ja imam dosta, brate moj. Neka ostane tebi to je tvoje."

10 A Jakov ree: "Nemoj tako! Ako sam naao naklonost u tvojim oima, primi dar iz moje ruke; jer meni je, to si me ljubezno primio, kao da gledam lice Boje.

11 Zato prihvati moj dar to sam ti ga donio; Bog mi je bio sklon te imam svega." Kako ga je uporno nagovarao, Ezav prihvati.

12 "Poimo na put", ree Ezav, "i ja u s tobom putovati."

13 Ali mu on odvrati: "Zna moj gospodar da su djeca nejaka. Osim toga, valja mi se brinuti o ovcama i kravama koje doje: ako bi se tjerale prebrzo samo jednog dana, sve bi pocrkale.

14 Neka moj gospodar ide ispred svoga sluge, a ja u ii polako, uz korak marve pred sobom i uz korak djece, dok ne stignem k svome gospodaru u Seir."

15 Onda ree Ezav: "Da ti barem ostavim nekoliko ljudi koji se sa mnom nalaze." Ali on odgovori: "emu to? Neka ja samo naem milost u oima svoga gospodara!"

16 Tako se Ezav onog dana zaputi natrag u Seir,

17 dok je Jakov otiao u Sukot, gdje sebi sagradi kuu, a svom blagu podigne staje. Stoga je onom mjestu dano ime Sukot.

18 Doavi tako iz Padan Arama, Jakov sretno stigne u grad ekem, koji se nalazi u zemlji kanaanskoj, i postavi svoj ator pred gradom.

19 A komad zemlje na kojoj je postavio svoj ator kupi od sinova Hamora, ekemova oca, za stotinu kesita.

20 Tu podie rtvenik i nazva ga "El, Bog Izraelov".

Continuar Lendo