Connect with us

Bíblia CROAT

Gênesis 35

1 Bog ree Jakovu: "Ustani, idi gore u Betel te ondje ostani! Naini ondje rtvenik Bogu koji ti se objavio kad si bjeao od svoga brata Ezava!"

2 I Jakov ree svojoj obitelji i svima koji bijahu s njime: "Odbacite tue kumire koji se nalaze u vaoj sredini; oistite se i preobucite.

3 Idemo gore u Betel; ondje u nainiti rtvenik Bogu, koji me usliao kad sam bio u nevolji i sa mnom bio na putu kojim sam hodio."

4 Oni predaju Jakovu sve tue kumire to su ih imali i naunice to su bile o njihovim uima, pa ih Jakov zakopa pod hrast kod ekema.

5 Kad su se zaputili, strah od Boga spopadne okolina mjesta, tako da nisu ili u potjeru za Jakovljevim sinovima.

6 Jakov stigne u Luz, to jest Betel, u zemlji kanaanskoj, i sav puk to je bio s njim.

7 Ondje sagradi rtvenik i mjesto nazva El Betel, jer mu se ondje Bog objavio kad on bjeae pred svojim bratom Ezavom.

8 Tada umre Rebekina dojilja Debora te je sahranie pod Betelom, pod hrastom, koji se otad zove "Tuni hrast".

9 Bog se opet objavi Jakovu kad je stigao iz Padan Arama, te ga blagoslovi.

10 Bog mu ree: "Ime ti je Jakov, ali se odsad nee zvati Jakov nego e Izrael biti tvoje ime." Tako ga prozva Izraelom.

11 Onda mu Bog ree: "Ja sam El adaj – Bog Svesilni! Budi rodan i mnoi se! Od tebe potei e narod, mnotvo naroda, i kraljevi iz tvog e izai krila.

12 Zemlju to je dadoh Abrahamu i Izaku tebi predajem; i potomstvu tvojem poslije tebe zemlju u ovu dati."

13 A onda Bog ode od njega gore.

14 Na mjestu gdje je Bog s njim govorio Jakov uspravi stup, stup od kamena; na njemu prinese rtvu i izli ulja.

15 A mjesto gdje mu je Bog govorio Jakov nazva Betel.

16 Potom odu iz Betela. Jo bijae malo puta do Efrate, a Rahela se nae pri poroaju. Napali je teki trudovi.

17 Kad su joj poroajni bolovi bili najtei, ree joj babica: "Ne boj se jer ti je i ovo sin!"

18 Kad se rastavljala s duom – jer umirae Rahela – nadjenu sinu ime Ben Oni; ali ga otac prozva Benjamin.

19 Tako umrije Rahela. Sahrane je na putu u Efratu, to jest Betlehem.

20 A na njezinu grobu Jakov podigne spomenik – onaj to je na Rahelinu grobu do danas.

21 Izrael krenu dalje te razape svoj ator s onu stranu Migdal-Edera.

22 Dok je Izrael boravio u onom kraju, ode Ruben i legne s Bilhom, prilenicom svoga oca. Sazna za to Izrael. Izrael je imao dvanaest sinova.

23 S Leom: Rubena, koji je Jakovljev prvoroenac, imuna, Levija, Judu, Jisakara i Zebuluna;

24 s Rahelom: Josipa i Benjamina;

25 s Bilhom, Rahelinom slukinjom: Dana i Naftalija;

26 sa Zilpom, slukinjom Leinom: Gada i Aera. To su Jakovljevi sinovi to su mu se rodili u Padan Aramu.

27 Jakov doe k svome ocu Izaku u Mamru u Kirjat Arbu, to je Hebron – gdje su boravili Abraham i Izak kao pridolice.

28 Kad je Izaku bilo sto i osamdeset godina, umrije.

29 Izak izdahne i umre, starac i godinama zasien, te bude pridruen svojim precima. Sahrane ga njegovi sinovi, Ezav i Jakov.

Continuar Lendo