Connect with us

Bíblia CROAT

Gênesis 5

1 Ovo je povijest Adamova roda. Kad je Bog stvorio ovjeka, napravio ga je na priliku svoju;

2 stvorio je muko i ensko. A kad ih je stvorio, blagoslovi ih i nazva – ovjek.

3 Kad je Adamu bilo sto i trideset godina, rodi mu se sin njemu slian, na njegovu sliku; nadjenu mu ime et.

4 Po roenju etovu Adam je ivio osam stotina godina te mu se rodilo jo sinova i keri.

5 Adam poivje u svemu devet stotina i trideset godina. Potom umrije.

6 Kad je etu bilo sto i pet godina, rodi mu se Eno.

7 Po roenju Enoevu et je ivio osam stotina i sedam godina te mu se rodilo jo sinova i keri.

8 et poivje u svemu devet stotina i dvanaest godina. Potom umrije.

9 Kad je Enou bilo devedeset godina, rodi mu se Kenan.

10 Po roenju Kenanovu Eno je ivio osam stotina i petnaest godina te mu se rodilo jo sinova i keri.

11 Eno poivje u svemu devet stotina i pet godina. Potom umrije.

12 Kad je Kenanu bilo sedamdeset godina, rodi mu se Mahalalel.

13 Po roenju Mahalalelovu Kenan je ivio osam stotina i etrdeset godina te mu se rodilo jo sinova i keri.

14 Kenan poivje u svemu devet stotina i deset godina. Potom umrije.

15 Kad je Mahalalelu bilo ezdeset i pet godina, rodi mu se Jered.

16 Po roenju Jeredovu Mahalalel je ivio osam stotina i trideset godina te mu se rodilo jo sinova i keri.

17 Mahalalel poivje u svemu osam stotina devedeset i pet godina. Potom umrije.

18 Kad je Jeredu bilo sto ezdeset i dvije godine, rodi mu se Henok.

19 Po roenju Henokovu Jered je ivio osam stotina godina te mu se rodilo jo sinova i keri.

20 Jered poivje u svemu devet stotina ezdeset i dvije godine. Potom umrije.

21 Kad je Henoku bilo ezdeset i pet godina, rodi mu se Metualah.

22 Henok je hodio s Bogom. Po roenju Metualahovu Henok je ivio trista godina te mu se rodilo jo sinova i keri.

23 Henok poivje u svemu trista ezdeset i pet godina.

24 Henok je hodio s Bogom, potom ieznu; Bog ga uze.

25 Kad je Metualahu bilo sto osamdeset i sedam godina, rodi mu se Lamek.

26 Po roenju Lamekovu Metualah je ivio sedam stotina osamdeset i dvije godine te mu se rodilo jo sinova i keri.

27 Metualah poivje u svemu devet stotina ezdeset i devet godina. Potom umrije.

28 Kad su Lameku bile sto osamdeset i dvije godine, rodi mu se sin.

29 Nadjene mu ime Noa, govorei: "Ovaj e nam pribavljati, u trudu i naporu naih ruku, utjehu iz zemlje koju je Bog prokleo."

30 Po roenju Noinu Lamek je ivio pet stotina devedeset i pet godina te mu se rodilo jo sinova i keri.

31 Lamek poivje u svemu sedam stotina sedamdeset i sedam godina. Potom umrije.

32 Poto je Noa proivio pet stotina godina, rode mu se em, Ham i Jafet.

Continuar Lendo