Connect with us

Bíblia CROAT

Gênesis 4

1 ovjek pozna svoju enu Evu, a ona zae i rodi Kajina, pa ree: "Muko sam edo stekla pomou Jahve!"

2 Poslije rodi Abela, brata Kajinova; Abel postane stoar, a Kajin zemljoradnik.

3 I jednoga dana Kajin prinese Jahvi rtvu od zemaljskih plodova.

4 A prinese i Abel od prvine svoje stoke, sve po izbor pretilinu. Jahve milostivo pogleda na Abela i njegovu rtvu,

5 a na Kajina i rtvu njegovu ni pogleda ne svrati. Stoga se Kajin veoma razljuti i lice mu se namrgodi.

6 I Jahve ree Kajinu: "Zato si ljut? Zato ti je lice namrgoeno?

7 Jer ako pravo radi, vedrinom odsijeva. A ne radi li pravo, grijeh ti je kao zvijer na pragu to na te vreba; jo mu se moe oduprijeti."

8 Kajin pak ree svome bratu Abelu: "Hajdemo van!" I naavi se na polju, Kajin skoi na brata Abela te ga ubi.

9 Potom Jahve zapita Kajina: "Gdje ti je brat Abel?" "Ne znam", odgovori. "Zar sam ja uvar brata svoga?"

10 Jahve nastavi: "to si uinio? Sluaj! Krv brata tvoga iz zemlje k meni vie.

11 Stoga budi proklet na zemlji koja je rastvorila usta da proguta s ruke tvoje krv brata tvoga!

12 Obraivat e zemlju, ali ti vie nee davati svoga roda. Vjeni e skitalica na zemlji biti!"

13 A Kajin ree Jahvi: "Kazna je moja odvie teka da se snosi.

14 Evo me tjera danas s plodnoga tla; moram se skrivati od tvoga lica i biti vjeni lutalac na zemlji – tko me god nae, moe me ubiti."

15 A Jahve mu ree: "Ne! Nego tko ubije Kajina, sedmerostruka osveta na njemu e se izvriti!" I Jahve stavi znak na Kajina, da ga tko, naavi ga, ne ubije.

16 Kajin ode ispred lica Jahvina u zemlju Nod, istono od Edena, i ondje se nastani.

17 Kajin pozna svoju enu te ona zae i rodi Henoka. Podigao je grad i grad prozvao imenom svoga sina – Henok.

18 Henoku se rodio Irad, a od Irada potekao Mehujael; od Mehujaela potee Metuael, od Metuaela Lamek.

19 Lamek uzme dvije ene. Jedna se zvala Ada, a druga Sila.

20 Ada rodi Jabala, koji je postao praocem onih to pod atorima ive sa stokom.

21 Bratu mu bijae ime Jubal. On je praotac svih koji sviraju na liru i sviralu.

22 Sila rodi Tubal-Kajina, praoca onih koji kuju bakar i eljezo. Tubal-Kajinovoj sestri bijae ime Naama.

23 Lamek prozbori svojim enama: "Ada i Sila, glas moj posluajte! ene Lamekove, ujte mi besjedu: ovjeka sam ubio jer me ranio i dijete jer me udarilo.

24 Ako e Kajin biti osveen sedmerostruko, Lamek e sedamdeset i sedam puta!"

25 Adam pozna svoju enu te ona rodi sina i nadjenu mu ime et. Ree ona: "Bog mi dade drugo dijete mjesto Abela, koga ubi Kajin."

26 etu se rodi sin, komu on nadjenu ime Eno. Tada se poelo zazivati ime Jahvino.

Continuar Lendo