Connect with us

Bíblia CROAT

Gênesis 29

1 Jakov nastavi put i doe u zemlju istonu.

2 Najednom opazi studenac u polju. Tri su stada ovaca oko njega plandovala, jer se na tome studencu napajahu. Velik se kamen nalazio studencu na otvoru.

3 Jedino kad bi se svi pastiri ondje skupili, mogli bi odvaliti kamen s otvora i ovce napojiti; tada bi opet prevalili kamen na njegovo mjesto, na otvor studenca.

4 "Odakle ste, brao moja?" – zapita ih Jakov. "Iz Harana", odgovore.

5 "Poznajete li", pitae ih dalje, "Nahorova sina Labana?" "Poznajemo", odgovore.

6 "Je li zdravo?" – opet ih upita. "Zdravo je; a evo mu dolazi ki Rahela sa stadom", odgovore.

7 "Jo ima mnogo dana", nastavi on, "nije vrijeme spraati blago. Zato ga ne napojite i ne otjerate na pau?"

8 "Ne moemo dok se ne skupe svi pastiri", odgovorie, "da odvale kamen s otvora studenca, tako da mognemo napojiti ovce."

9 Dok je on jo s njima govorio, doe Rahela s ovcama svoga oca. Bila je, naime, pastirica.

10 Kako Jakov ugleda Rahelu, ker Labana, brata svoje majke, sa stadom svoga ujaka Labana, Jakov se primae i odvali kamen s otvora studenca te napoji stado svoga ujaka Labana.

11 Zatim Jakov poljubi Rahelu, a onda briznu u pla.

12 Potom Jakov kaza Raheli da je on sestri njezina oca, sin Rebekin. Nato ona otra i obavijesti oca.

13 Kad je Laban uo vijest o Jakovu, sinu svoje sestre, potra mu u susret. Zagrli ga i poljubi te dovede u svoju kuu. Ispria Labanu sve to mu se dogodilo.

14 A onda Laban ree. "Zbilja si ti moja kost i moje meso!" Poto je Jakov proboravio s Labanom mjesec dana,

15 Laban ree Jakovu: "Zar e me zato to si mi sestri badava sluiti! Kai mi koliko e traiti za najam?"

16 A Laban imae dvije keri. Starijoj bijae ime Lea, a mlaoj Rahela.

17 Lea imala slabe oi, a Rahela bila stasita i lijepa.

18 Kako je Jakov volio Rahelu, ree: "Sluit u ti sedam godina za tvoju mlau ker Rahelu."

19 Laban odvrati: "Bolje je da je tebi dam nego kakvu strancu. Ostani sa mnom!"

20 Tako je Jakov sluio za Rahelu sedam godina, ali mu se uinile, zbog ljubavi prema njoj, kao nekoliko dana.

21 Poslije toga Jakov ree Labanu: "Daj mi moju enu, jer se moje vrijeme navrilo pa bih htio k njoj."

22 Laban sabra sav svijet onog mjesta i priredi gozbu.

23 Ali naveer uzme svoju ker Leu pa nju uvede k Jakovu, i on prie k njoj.

24 Laban dade svoju slukinju Zilpu svojoj keri Lei za slukinju.

25 Kad bi ujutro, a to, gle, Lea! Tada Jakov ree Labanu: "Zato si mi to uinio! Zar te ja nisam sluio za Rahelu? Zato si me prevario?"

26 Laban odgovori: "U naem mjestu nije obiaj da se mlaa udaje prije starije.

27 Zavri s njom ovu enidbenu sedmicu, a onda u ti dati i drugu, za drugih sedam godina slube kod mene." Jakov pristane: navri onu enidbenu sedmicu.

28 Onda mu Laban dade i svoju ker Rahelu za enu.

29 Laban dade svoju slukinju Bilhu svojoj keri Raheli za slukinju.

30 Jakov nato prie Raheli. Rahelu je vie volio nego Leu. I tako je sluio Labana jo sedam godina.

31 Jahve je vidio da Lea nije voljena, te je uini plodnom, dok Rahela ostade nerotkinja.

32 Lea zae i rodi sina; nadjenu mu ime Ruben, a to znai, kako je ona protumaila: "Jahve je vidio moju nevolju i stoga e me sada mu moj ljubiti."

33 Opet zae i rodi sina te izjavi: "Jahve je uo da nisam voljena, stoga mi je dao i ovoga." Zato mu nadjenu ime imun.

34 Opet zae i rodi sina te izjavi: "Sad e se moj mu meni prikloniti: tri sam mu sina rodila." Zato mu nadjenu ime Levi.

35 A kad je jo jednom zaela i sina rodila, izjavi: "Ovaj put hvalit u Jahvu." Stoga sinu nadjenu ime Juda. Potom prestade raati.

Continuar Lendo