Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 37

1 Davidov. $ALEF Nemoj se estiti na opake, zavidjet nemoj pakosnicima:

2 kao trava brzo se osue, k'o mlada zelen brzo uvenu. $BET

3 U Jahvu se uzdaj i ini dobro, da smije stanovati u zemlji i ivjeti u miru.

4 Sva radost tvoja neka bude Jahve: on e ispuniti elje tvoga srca! $GIMEL

5 Prepusti Jahvi putove svoje, u njega se uzdaj i on e sve voditi.

6 Pravda e tvoja zasjati k'o svjetlost i tvoje pravo k'o sunce podnevno. $DALET

7 Smiri se pred Jahvom i njemu se nadaj, ne esti se na onog koji ima sree, na ovjeka koji spletke kuje. $HE

8 Stiaj svoj gnjev i ostavi se srdbe, ne esti se da zlo ne uini.

9 Jer e biti satrti zlikovci, a koji se u Jahvu uzdaju, batinit e zemlju. $VAU

10 Jo malo i nestat e bezbonika: mjesto e njegovo traiti, a njega vie nema.

11 Zemlju e posjedovati krotki, obilje mira oni e uivat'. $ZAJIN

12 Bezbonik smilja zlo pravedniku i zubima krgue na njega.

13 A Gospod se njemu smije jer vidi da dan njegov dolazi. $HET

14 Ma poteu bezboci i zapinju lukove da obore jadnika i siromaha, da pokolju one koji hode pravim putem.

15 Maem e vlastito srce probiti, slomit e se njihovi lukovi. $TET

16 Bolje je i malo u pravednika no golemo blago u zlotvora:

17 jer e se ruke zlotvora slomiti, a Jahve je oslon pravedniku. $JOD

18 Jahve se brine za ivot estitih, dovijeka e trajati batina njihova.

19 Nee se postidjeti u vrijeme nevolje, bit e siti u danima gladi. $KAF

20 A bezbonici e propasti, dumani Jahvini povenut e k'o ures livada, poput dima se rasplinuti. $LAMED

21 Bezbonik zaima, ali ne vraa, pravednik se saaljeva i daje.

22 Oni koje Jahve blagoslovi batinit e zemlju, a koje prokune bit e zatrti. $MEM

23 Jahve vodi i uvruje korake ovjeku i mio mu je put njegov.

24 Ako i posrne, ne pada jer ga Jahve dri za ruku. $NUN

25 Mlad bijah i ostarjeh, al' ne vidjeh pravednika naputena ili da mu djeca kruha prose.

26 Uvijek je milosrdan i u zajam daje, na njegovu je potomstvu blagoslov. $SAMEK

27 Zla se kloni i ini dobro, i ostat e dovijeka.

28 Jer Jahve ljubi pravdu i pobonika svojih ne ostavlja. $AJIN Zauvijek e biti zatrti zlikovci, istrijebit e se potomstvo bezbonika.

29 Zemlju e posjedovati pravednici i ivjet e na njoj dovijeka. $PE

30 Pravednikova usta mudrost kazuju, a jezik njegov govori pravo.

31 Zakon mu je Boji u srcu, ne kolebaju se koraci njegovi. $SADE

32 Bezbonik vreba pravednoga i smilja da ga usmrti.

33 Jahve ga nee ostaviti u njegovoj vlasti i nee dopustiti da ga na sudu osude. $KOF

34 U Jahvu se uzdaj i dri se puta njegova: on e te uzvisit' i batinit e zemlju; radostan e gledati propast bezbonih. $RE

35 Vidjeh obijesna zlotvora gdje se k'o cedar kronjat iri.

36 Prooh, i gle – nema ga vie; potraih ga i ne naoh. $IN

37 Promatraj estita i gledaj neporona: mirotvorac ima potomstvo.

38 A grenici bit e svi iskorijenjeni, istrijebit e se zlikovako sjeme. $TAU

39 Od Jahve dolazi spas pravednicima, on im je zaklon u vrijeme nevolje.

40 Jahve im pomae, on ih izbavlja: on e ih izbaviti od zlotvora i spasiti, jer u njemu trae okrilje.

Continuar Lendo