Connect with us

Bíblia CROAT

Lucas 23

1 I ustade sva ona svjetina. Odvedoe ga Pilatu

2 i stadoe ga optuivati: "Ovoga naosmo kako zavodi na narod i brani davati caru porez te za sebe tvrdi da je Krist, kralj."

3 Pilat ga upita: "Ti li si kralj idovski?" On mu odgovori: "Ti kae!"

4 Tada Pilat ree glavarima sveenikim i svjetini: "Nikakve krivnje ne nalazim na ovom ovjeku!"

5 No oni navaljivahu: "Buni narod nauavajui po svoj Judeji, poevi od Galileje pa dovde!"

6 uvi to, Pilat propita da li je taj ovjek Galilejac.

7 Saznavi da je iz oblasti Herodove, posla ga Herodu, koji i sam bijae onih dana u Jeruzalemu.

8 A kad Herod ugleda Isusa, veoma se obradova jer ga je ve odavna elo vidjeti zbog onoga to je o njemu sluao te se nadao od njega vidjeti koje udo.

9 Postavljao mu je mnoga pitanja, ali mu Isus uope nije odgovarao.

10 A stajahu ondje i glavari sveeniki i pismoznanci optuujui ga estoko.

11 Herod ga zajedno sa svojom vojskom prezre i ismija: obue ga u bijelu haljinu i posla natrag Pilatu.

12 Onoga se dana Herod i Pilat sprijateljie, jer prije bijahu neprijatelji.

13 A Pilat dade sazvati glavare sveenike, vijenike i narod

14 te im ree: "Doveli ste mi ovoga ovjeka kao da buni narod. Ja ga evo ispitah pred vama pa ne naoh na njemu ni jedne krivice za koju ga optuujete.

15 A ni Herod jer ga posla natrag nama. Evo, on nije poinio nita ime bi zasluio smrt.

16 Kaznit u ga dakle i pustiti."

17 #

18 I povikae svi uglas: "Smakni ovoga, a pusti nam Barabu!"

19 A taj bijae baen u tamnicu zbog neke pobune u gradu i ubojstva.

20 Pilat im stoga ponovno progovori hotei osloboditi Isusa.

21 Ali oni vikahu: "Raspni, raspni ga!"

22 On im trei put ree: "Ta to je on zla uinio? Ne naoh na njemu smrtne krivice. Kaznit u ga dakle i pustiti."

23 Ali oni navaljivahu iza glasa itui da se razapne. I vika im bivala sve jaa.

24 Pilat presudi da im bude to itu.

25 Pusti onoga koji zbog pobune i ubojstva bijae baen u tamnicu, koga su iskali, a Isusa preda njima na volju.

26 Kad ga odvedoe, uhvatie nekog imuna Cirenca koji je dolazio s polja i stave na nj kri da ga nosi za Isusom.

27 Za njim je ilo silno mnotvo svijeta, napose ena, koje su plakale i naricale za njim.

28 Isus se okrenu prema njima pa im ree: "Keri Jeruzalemske, ne plaite nada mnom, nego plaite nad sobom i nad djecom svojom.

29 Jer evo idu dani kad e se govoriti: 'Blago nerotkinjama, utrobama koje ne rodie i sisama koje ne dojie.'

30 Tad e poeti govoriti gorama: 'Padnite na nas!' i bregovima: 'Pokrijte nas!'

31 Jer ako se tako postupa sa zelenim stablom, to li e biti sa suhim?"

32 A vodili su i drugu dvojicu, zloince, da ih s njime pogube.

33 I kada dooe na mjesto zvano Lubanja, ondje razapee njega i te zloince, jednoga zdesna, drugoga slijeva.

34 A Isus je govorio: "Oe, oprosti im, ne znaju to ine!" I razdijelie meu se haljine njegove bacivi kocke.

35 Stajao je ondje narod i promatrao. A podrugivali se i glavari govorei: "Druge je spasio, neka spasi sam sebe ako je on Krist Boji, Izabranik!"

36 Izrugivali ga i vojnici, prilazili mu i nudili ga octom

37 govorei: "Ako si ti kralj idovski, spasi sam sebe!"

38 A bijae i natpis ponad njega: "Ovo je kralj idovski."

39 Jedan ga je od objeenih zloinaca pogrivao: "Nisi li ti Krist? Spasi sebe i nas!"

40 A drugi ovoga prekoravae: "Zar se ne boji Boga ni ti, koji si pod istom osudom?

41 Ali mi po pravdi jer primamo to smo djelima zasluili, a on – on nita opako ne uini."

42 Onda ree: "Isuse, sjeti me se kada doe u kraljevstvo svoje."

43 A on e mu: "Zaista ti kaem: danas e biti sa mnom u raju!"

44 Bijae ve oko este ure kad nasta tama po svoj zemlji – sve do ure devete,

45 jer sunce pomra, a hramska se zavjesa razdrije po sredini.

46 I povika Isus iza glasa: "Oe, u ruke tvoje predajem duh svoj!" To rekavi, izdahnu.

47 Kad satnik vidje to se zbiva, stane slaviti Boga: "Zbilja, ovjek ovaj bijae pravednik!"

48 I kad je sav svijet koji se zgrnuo na taj prizor vidio to se zbiva, vraao se bijui se u prsa.

49 Stajahu podalje i gledahu to svi znanci njegovi i ene koje su za njim ile iz Galileje.

50 I doe ovjek imenom Josip, vijenik, ovjek estit i pravedan;

51 on ne privoli njihovoj odluci i postupku. Bijae iz Arimateje, grada judejskoga i iekivae kraljevstvo Boje.

52 Taj dakle pristupi Pilatu i zaiska tijelo Isusovo.

53 Zatim ga skinu, povi u platno i poloi u grob isklesan u koji jo ne bijae nitko poloen.

54 Bijae dan Priprave; subota je svitala.

55 A pratile to ene koje su s Isusom dole iz Galileje: motrile grob i kako je poloeno tijelo njegovo.

56 Zatim se vrate i priprave miomirise i pomasti. U subotu mirovahu po propisu.

Continuar Lendo