Connect with us

Bíblia CROAT

Isaías 36

1 etrnaeste godine Ezekijina kraljevanja asirski kralj Sanherib napade sve utvrene judejske gradove i osvoji ih.

2 Tada poalje asirski kralj iz Lakia u Jeruzalem kralju Ezekiji velikoga peharnika s jakom vojskom. On stade kod vodovoda Gornjeg ribnjaka, na putu u Valjarevo polje.

3 K njemu izie upravitelj dvora Elijakim, sin Hilkijin, pisar ebna i savjetnik Joah, sin Asafov.

4 Veliki im peharnik ree: "Kaite Ezekiji: Ovako govori veliki kralj, kralj asirski: 'Kakvo je to uzdanje u koje se uzda?

5 Misli li da su prazne rijei ve i savjet i snaga za rat? U koga se uzda da si se pobunio protiv mene?

6 Eto, oslanja se na Egipat, na slomljenu trsku koja prodire i probada dlan onomu tko se na nju nasloni. Takav je faraon, kralj egipatski, svima koji se uzdaju u njega.'

7 Moda ete mi odgovoriti: 'Uzdamo se u Jahvu, Boga svojega.' Ali nije li njemu Ezekija uklonio uzviice i rtvenike i zapovjedio Judejcima i Jeruzalemu: 'Samo se pred ovim rtvenikom klanjajte!'

8 Hajde, okladi se s mojim gospodarom, kraljem asirskim: dat u ti dvije tisue konja ako mogne nai jahae za njih.

9 Kako e onda odoljeti jednome jedinom od najmanjih slugu moga gospodara? Ali ti se uzda u Egipat da e ti dati kola i konjanike!

10 Naposljetku, zar sam ja mimo volju Jahvinu krenuo protiv ove zemlje da je razorim? Sam mi je Jahve rekao: 'Idi na tu zemlju i razori je!'"

11 Elijakim, ebna i Joah rekoe velikom peharniku: "Molimo te, govori svojim slugama aramejski, jer mi razumijemo; ne govori s nama judejski da uje narod koji je na zidinama."

12 Ali im veliki peharnik odgovori: "Zar me moj gospodar poslao da ovo kaem tvojem gospodaru i tebi, a ne upravo onim ljudima koji sjede na zidinama, osueni da s vama jedu svoju neist i piju svoju mokrau?"

13 Tada se veliki peharnik uspravi i u sav glas povika na judejskom ove rijei: "ujte rije velikoga kralja, kralja asirskoga!

14 Ovako veli kralj: 'Neka vas Ezekija ne zavarava, jer vas ne moe izbaviti iz moje ruke.

15 Neka vas Ezekija ne hrabri pouzdanjem u Jahvu govorei: Jahve e nas sigurno izbaviti: ovaj grad nee pasti u ruke kralju asirskom.

16 Ne sluajte Ezekije, jer ovako veli asirski kralj: Sklopite mir sa mnom, predajte mi se, pa neka svaki od vas jede plodove iz svoga vinograda i sa svoje smokve i neka pije vode iz svojega studenca

17 dok ne doem i ne odvedem vas u zemlju kao to je vaa, u zemlju penice i mota, u zemlju kruha i vinograda.

18 Ne dajte da vas Ezekija zaludi govorei vam: Jahve e vas izbaviti. Jesu li bogovi drugih naroda izbavili svoje zemlje iz ruku asirskoga kralja?

19 Gdje su bogovi hamatski i arpadski, gdje su bogovi sefarvajimski, gdje su bogovi samarijski da izbave Samariju iz moje ruke?

20 Koji su meu svim bogovima tih zemalja izbavili svoju zemlju iz moje ruke, da bi Jahve izbavio Jeruzalem iz ruke moje?'"

21 utjeli su i ni rijei mu nisu odgovorili, jer kralj bijae zapovjedio: "Ne odgovarajte mu!"

22 Upravitelj dvora Elijakim, sin Hilkijin, pisar ebna i savjetnik Joah, sin Asafov, dooe k Ezekiji, razdrijevi haljine, i saopie mu rijei velikoga peharnika.

Continuar Lendo